Prej dy vitesh Caritas Dioqezan Tiranë Durrës kishte bërë kërkesën paraprake të mundësisë së aktivizimit të Shërbimit Civil Universal njohur si Servizio Civile Universale “caschi bianchi” pranë Caritas Italiana, por siç dihet procedurat janë të gjata. Fal bashkëpunimit të ngushtë me Caritas Shqiptar këtë vit 2020, e nisem këtë udhëtim me dy vullnetarët e parë me dëshirën që të mos mungoj kurrë ky bashkëpunim i vazhduar tashmë.

📌 Përshëndetje, unë jam Lorenzo, 29 vjeç dhe vij nga Terracina, Itali. Kam përfunduar studimet Bachelor në “Bashkëpunim dhe Zhvillimin” dhe Master “Marrëdhëniet Ndërkombëtare” në Universitetin Roma Tre. Përreth 4 vite jam marrë me mbrojtjen dhe mbështetje e migrantëve, në Itali, Turqi, por sidomos në Greqi, në ishullin Lesbos.
Vendosa të vij në Shqipëri për të punuar së bashku me Caritas Dioqezan Tirana-Durrës pasi jam shumë i interesuar për projektin dhe për të zbuluar kulturën tuaj, aq afër, por kaq “ndryshe”. Vetëm duke udhëtuar dhe duke njohur njerëz dhe kultura të ndryshme, mund të hedhim poshtë muret e frikës dhe indiferencës, kjo është arsyeja pse unë shfrytëzova rastin të transferohem këtu në Shqipëri për një vit. Jam i gatshëm të jetoj këtë përvojë, e cila jam i sigurt se do të më japë shumë, duke shpresuar, nga ana ime, që gjithashtu të jem në gjendje të transmetoj diçka tek ju. Faleminderit Lorenzo Leonardi

📌 Ciao, sono Lorenzo, ho 29 anni e vengo da Terracina, Italia.
Ho studiato “cooperazione e sviluppo” nella laurea triennale e “Relazioni internazionali” nella laurea magistrale, entrambe presso l’Università degli studi di Roma Tre. Da circa 4 anni mi occupo della salvaguardia dei migranti, in Italia, in Turchia, ma soprattutto in Grecia, sull’isola di Lesbo.
Ho deciso di venire in Albania per affiancare la diocesi di Caritas Tirana-Durazzo in quanto sono molto interessato al progetto e per scoprire la vostra cultura, così vicina ma così “diversa”. Soltanto viaggiando e conoscendo persone e culture diverse si possono abbattere i muri della paura e dell’indifferenza, ed è per questo che ho preso al volo l’opportunità di trasferirmi qui in Albania per un anno. Sono pronto a vivere questa esperienza, che sono sicuro mi darà tanto, sperando, da parte mia, di poter trasmettere anche qualcosa a voi.

📌 Hi, I’m Lorenzo, I’m 29 and I’m from Terracina, Italy.
I studied “Cooperation and Development” in my Bachelor’s degree and “International Relations” in my Master’s degree, both at the University of Roma Tre. For about 4 years I have been involved in the protection of migrants, in Italy, Turkey, but especially in Greece, on the island of Lesvos.
I decided to come to Albania to support the diocese of Caritas Tirana-Durazzo because I am very interested in the project and to discover your culture, so close but so “different”. Only traveling and getting to know different people and cultures can break down the walls of fear and indifference, which is why I took the opportunity to move here to Albania for a year. I am ready to live this experience, which I am sure will give me so much, hoping, on my part, to be able to transmit something to you as well.

📌 Përshëndetje të gjithëve, unë jam Anxhela, kam lindur në Shqipëri, por jetoj në Itali që prej vitit 1997. Jam diplomuar në Ekonomi dhe jam shumë e interesuar në ekonominë zhvillimore dhe bashkëpunimet ndërkombëtare. Jam e orjentuar të punoj me projekte të cilat synojnë të japin një impakt pozitiv në çështjet aktuale sidomos të lidhura me emigrimin, zhvillimin dhe sipërmarrjen.
Zgjodha të punoj një vit tek Caritas Dioqezan Tiranë – Durrës në Shqipëri, jo vetëm për të kuptuar sa më mirë vendin tim, por dhe për të dhënë mbështetje dhe ndihmë konkrete për ata që jetojnë me një ndjenjë shtypjeje dhe padrejtësie siç e kam përjetuar dhe unë në të kaluarën.
Përsa i përkët formimit tim, unë kam qënë pjesë e disa projekteve dhe trajnimeve përreth Europës dhe kjo ka qënë një mundësi për mua për të zbuluar kultura të ndryshmë. Franca, Spanja, Belgjika, Polonia, Kosova, Bosnja-Hercegovia dhe Shqipëria kan qënë shtëpia ime për këto muajt e fundit.
Së fundmi, eksperienca ime për OJF në Gaziantep, në jug të Turqisë, me fëmijët më aftësi të kufizuara dhe probleme në shikim ka qënë shumë sfiduese por edhe shumë shpërblyese. Kurioziteti i tyre, trimëria dhe vendosshmëria janë cilësi të cilat dua ti vendos në çdo aspekt të jetës sime.
Angela Zeneli

📌 Ciao a tutti, sono Angela, sono nata in Albania, ma vivo in Italia dal 1997. Sono laureata in Economia e sono molto appassionata di economia dello sviluppo e cooperazione internazionale. Questo interesse mi porta a lavorare su progetti che mirano ad avere un impatto positivo su tematiche attuali quali le migrazioni, lo sviluppo e l’imprenditorialità. Ho scelto di trascorrere un anno intero lavorando per Caritas in Albania, non solo per capire profondamente il mio paese d’origine, ma anche per dare un sostegno e un aiuto concreto a coloro che vivono con il senso di oppressione e di ingiustizia che io stessa ho vissuto in prima persona, in passato. In riferimento alle mie esperienze, ho partecipato a diversi progetti e corsi di formazione in giro per l’Europa e questa è stata per me un’opportunità per scoprire ulteriori culture diverse. Francia, Spagna, Belgio, Polonia, ma anche Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Albania sono stati la mia casa in questi ultimi mesi. Infine, la mia esperienza di lavoro con gli ipovedenti e disabili presso una ONG a Gaziantep, nel sud della Turchia, è stata molto impegnativa ma al tempo stesso gratificante. La loro curiosità, audacia e determinazione sono le stesse qualità che vorrei impiegare in ogni aspetto della mia vita.

📌 Hello everyone, I am Angela, I was born in Albania, but I have been living in Italy since 1997. I have graduated in Economics and I am highly interested in development economics and international cooperation. I am oriented toward working on projects that aim to make a positive impact on the current issues especially in relation to migration, development and entrepreneurship. I choose to spend a whole year working for Caritas here in Albania, not only to deeply understand my country of origin but also to give a support and a concrete help to those who live with the sense of oppression and injustice that I have experiences first-hand in the past. As for my background, I have been part of several projects and training courses around Europe and this has been an opportunity for me to discover different cultures. France, Spain, Belgium, Poland, but also Kosovo, Bosnia and Herzegovina and Albania, has been my home these last months. Finally, my working experience for an NGO in Gaziantep, in the South of Turkey, with the visually impaired and disabled has been very challenging but in the meantime rewarding. Their curiosity, fearlessness and determination are the same qualities I want to put in every aspect of my life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *