Your Job Kamëz

Caritas Dioqezan Tiranë – Durrës

Your Job Kamëz Projekti “Your Job” po zhvillohet në Bashkinë Kamëz që përfshinë Njësitë Administrative Kamëz, Bathore dhe Paskuqan. Qëllimi i projektit është të fuqizojë të rinjtë duke i ofruar atyre këshillim, formim profesional dhe punësim. Programi do të zbatohet në kuadrin e një shkallë të lartë papunësie të grave / burrave të rinj të prekur në Shqipëri dhe në të njëjtën kohë kur kompanitë kanë nevojë për punëtorë të kualifikuar. Në shkollat ku nuk ofrohet sistem i orientimit profesional; nxënësit largohen me një hendek të aftësive. Të rinjtë nuk kanë mundësi të mbledhin përvoja të shkurtra punë pasi nuk ka sistem stazhi dhe u mungojnë kontaktet dhe rrjetet për të gjetur një punë ose për të krijuar fillimin e tyre. Mbi këtë fakt, pas një studimi nga ana e eksperteve, është ndërtuar ky projekt që ka si synim të kualifikoje, përmes kurseve formuese, të rinjtë për mësimin e disa zanateve të ndryshme si hidraulik, rrobaqepsi, parukeri, guzhinjer dhe shumë të tjera të cilat do jenë në preferencat e të rinjve duke qenë të asistuar gjatë gjithë kohës nga ekipi i “Your Job”. “Your Job” është një projekt që do të zbatohet në vendet e Ballkanit; Koordinator i projektit është Caritas Austria dhe financohet nga ADA (Austrian Development Agency). “Your Job” është një projekt Rajonal, që përfshin përveç Caritas Shqiptar, edhe Caritas Kosova, Bosnia e Hercegovina dhe Serbia.   Cilët janë përfituesit? Përfituesit në këtë projekt janë femra dhe meshkuj të rinj vulnerabël nga mosha 15 deri në 30 vjeç të cilët nuk kanë perspektiva për të ardhmën; nuk kanë mbështetje në kalimin nga shkolla në tregun e punës, kanë mungese të mbështetjes dhe aftësive si trajnimi profesional, motivimi dhe stërvitje, nuk kanë përvojë pune praktike. Midis tyre përmendim grupet me: Fëmijët e shkollës (15-18 vjeç) të cilët kanë pak informacion / imagjinatë për mundësitë e trajnimit profesional, perspektivat e punës dhe tregun e punës;nuk janë të përgatitur për punën, mungesa e përvojës praktike, nuk dinë si të aplikojnë për një punë pas shkollës, Të rinjtë e pakicave etnike të cilët jetojnë në varfëri të skajshme, kanë të ardhura të ulëta dhe luhatëse, kanë mungesë arsimi, norma e braktisjes së shkollave të mesme është e lartë, vuajnë margjinalizim dhe përjashtim shoqëror. Shpesh jetojnë në zonat rurale me qasje të kufizuar në trajnime profesionale dhe / ose punë. Rinia femërore e cila ka shkallë të lartë të papunësisë, mungesa e kualifikimit dhe aftësive;mungesa e fuqizimit;qasje të kufizuar në trajnimin profesional dhe / ose në punë;të diskriminuara për shkak të barrierave socio-kulturore (strukturat familjare patriarkale);mungese ambientesh të përshtatshme për kujdesin e fëmijëve (gratë duhet të kujdesen për fëmijët në shtëpi); mungesa e vetëbesimit si dhe mungesa e masave të marra nga shteti të lidhura me gjininë. Të rinjtë me aftësi të kufizuar të cilët kanë mungesë të rrjeteve / lidhjeve me kompanitë, nuk kanë përvojë pune praktike, dhe nuk kanë marrë këshillim mbi punësimin dhe nuk kanë mbështetje profesionale dhe sociale.   Përfituesit indirekt:
  • Anëtarët e familjes së përfituesve të drejtpërdrejtë (të rinj) dhe prindërit e të rinjve
  • Përfaqësuesit e tregut të punës të autoriteteve kombëtare, rajonale dhe lokale, OJQ-të, punëdhënësit e tjerë duke përfituar nga bashkëpunimi, shkëmbimi dhe inputet e advokimit.
Përfituesit indirekt do të jenë familjet, prindërit dhe vartësit e grupit të synuar.  Mbështetja që u ofrohet individëve ndikon në vendimet e familjes dhe grupit, kështu që familjet gjithashtu do të përfitojnë nga mbështetja , p.sh. nga këshilluesit udhëheqës. Në një spektër më të gjerë, komunitetet lokale do të përfitojnë nga të rinjtë që punojnë në rajon dhe ndërmarrjet e tjera do të përfitojnë më gjatë nga të rinjtë e trajnuar, pasi ata thjesht mund të aplikojnë të njëjtën qasje për të tërhequr punonjës të rinj.  Komunitetet (Rurale) do të sensibilizohen në aktivitetet potenciale të gjenerimit të të ardhurave që mund të ofrojë krijimi i bizneseve të vogla.   AKTIVITETET E PROJEKTIT:
  • ORIENTIMI & VLERËSIMI PERSONAL: Orientimi i stafit në kuadrin ligjor për punësimin e të rinjve (lidhja me zyrat e punës dhe aktorët e tjerë të rëndësishëm); Ndërgjegjësimi dhe mobilizimi i të rinjve / përfituesve potencialë; Forcimi i bashkëpunimit me shkollat;  Këshillimi dhe shoqërimi i të rinjve nga këshilltarët udhëzues (GC).
  • TRAJNIMI: Trajnim për aftësim mbi jetën (përzgjedhja, zhvillimi i kurikulave, shoqërimi, organizimi i trajnimeve të rregullta); Trajnimi për aftësitë profesionale (përzgjedhja e ofruesve të trajnimit bazuar në nevojat / preferencat e përfituesve, shoqërimi përmes GC);
  • VETËPUNËSIMI: Zbulimi i talenteve – inkubatori; Tender për ndërmarrjet sociale;
  • TË RINJTË E BASHKUAR DHE PUNËDHËNËSIT: Bashkimi e bizneseve potencialë dhe ndërmarrjeve sociale me kandidate të mundshëm (sipas rastit); Vendosja e praktikantëve në bizneset dhe ndërmarrjet sociale (nënshkrimi i Memorandumeve të Mirëkuptimit, akomodimi);
  • PËRKRAHJA E PUNËDHËNËSIT: Ndërgjegjësimi i bizneseve dhe ndërmarrjeve sociale në praktikë; Zhvillimi i udhëzimeve të stazhit; Sesionet e orientimit / informimit me mentorët në bizneset dhe ndërmarrjet shoqërore;
  • NDËRGJEGJËSIMI DHE LOBIMI: Rrjetëzimi kombëtar; Rrjetet rajonale; Promovimi i mundësive dhe rezultateve të programit (lidhja me iniciativat e tjera në vazhdim);
  Objektivat dhe metodat Në Shqipëri do të marrin pjesë 500 të rinj (femra/meshkuj), ku 8% do jenë pjesë e minoriteteve, ndërsa 1% persona me aftësi të kufizuar.  Prioritet kanë të rinjtë me probleme ekonomike, socio-kulturale. Ky projekt synon përfshirjen e grupeve etnike të ndryshme, fetare, politike dhe kombëtare, barazinë mes tyre pa asnjë dallim dhe solidaritetin ndaj më të disavantazhuarve, duke ndjekur moton “Të mos lëmë askënd pas!”. Të rinjtë do të shoqërohen gjithmonë nga koordinatori lokal të vendosur në Kamëz. Pas punës së koordinatorit lokale, janë përgjegjësit e projektit dhe ekspertet që do të monitorojnë zhvillimin e rrugëtimit formues përgjatë periudhës 3-vjeçare të zbatimit. “Your Job” synon bashkëpunimin dhe shkëmbimin mes të gjitha institucioneve qeveritare dhe jo qeveritare, mes organizatave lokale që kanë projekte të ngjashme, dhe merren me realitetin rinor. Ndër të tjera dëshiron të realizoje bashkëpunime me të rinjtë në mënyre që problemi social i papunësisë të mund të ridimensionohet. “Your Job’, ka nxjerrë në pah disa sfida për zbatimin e këtij projekti, kështu mund të jemi të përgatitur për përballimin e tyre bashkë me të rinjtë. Bizneset/sipërmarrjet Sociale një komponent tjetër në Your Job, na ndihmojnë që të mendojmë në mënyrë të ndryshme në lidhje me ekonominë – të vëmë njerëzit për përfitimeve. Investon tek njerëzit, në kapacitetin dhe në kreativitetin e tyre dhe i fuqizon ata duke krijuar punë cilësore dhe duke ofruar trajnime. Bizneset/sipërmarrjet Sociale, ka potencialin për të krijuar vende pune, të fuqizojë, të krijojë ndjenjën e komunitetit, të krijojë hapësira kontributi. Komunitetet lokale janë të aftë të mbajnë vlerën shoqërore brenda komuniteti, në territoret lokale, dhe kjo lejon zhvillimin e strategjive dhe politikave të reja lokale që përfshijnë aktorë të tjerë(institucionet, privatin, etj). Kështu gjithë shoqëria do të fuqizohet për të zhvilluar ide të reja, inovacione dhe zgjidhje për t’iu përgjigjur nevojave të shoqërisë. Të rinjtë do të kenë mundësinë të zhvillojnë idetë e tyre për sipërmarrjen sociale e cila do të përbëjë në vetvete një poçes dhe në fund të këtij procesi do të ketë mundësi për grante.   QËLLIMET E PROJEKTIT”YOUR JOB” “Your Job” është një mundësi e mirë jo vetëm për të rinjtë dhe sipërmarrësit, që janë përfituesit direkt të projektit, por edhe për familjet e tyre dhe komunitetin ku do të zbatohet.  Me krijimin e këtij rrjeti rinor do të mundësohet promovimi i pasurive kulturore, turistike, ekonomike dhe tregtare, mes vendeve të Ballkanit, do të realizohen udhëtimi shkëmbimi përvojash mes të rinjve të angazhuar në projekt. “Your Job” dëshiron të kontribuoje në pakësimin e varfërisë duke nxitur punësimin e plotë dhe produktiv tek të rinjtë dhe të rrisë ekonominë e qëndrueshme dhe përfshirëse. Mes të rinjve është e zakonshme të dëgjohen biseda pesimiste rreth situatës aktuale në vend, problemet me papunësinë, arsimin, pagave nën norma, nevojën e të qenit i rekomanduar për të gjetur një vend punë, detyrimit për të paguar ryshfete për të pasur një punë dhe kështu të sigurojnë një jetesë normale. “Your Job” nuk garanton zgjidhjen e gjithë problemeve, por mundohet të hapë rrugë të reja dhe u propozon horizonte të reja të rinjve, duke ju ofruar modele dhe rrugë të volitshme për të dyja palët; për atë që e kërkon punën dhe për atë që e ofron atë.  

Kontaktet

Adresa

Bulevardi Zhan D'Ark, pranë Katedrales së Shën Palit, Tiranë

Telefoni

+355 42 259 758

Email

info@caritastirana.com

Na Shkruani